ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας, έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 254 έως 258 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α/2006) και της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 και του άρθρου 30 του ν. 4479/2017, όπως ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου ια’ της παρ 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) όπως ισχύει.
 3. Το άρθρο 30 του Ν.4479/2017 ( ΦΕΚ 94Α /2017).
 4. Τις διατάξεις του N. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α/27-10-2011) «περί Ενιαίου Μισθολογίου» και όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176Α/16-12-2015).
 5. Το υπ’ αριθμόν 774Β/13-12-1992 ΦΕΚ Σύστασης της Δημοτικής Επιχείρησης θεάτρου με την ονομασία Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καβάλας στο Δήμο Καβάλας

6.Την υπ’ αριθμόν 616/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καβάλας περί τροποποίησης της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καβάλας» και της επωνυμίας του σε «Δημοτική Θεατρική Κοινωφελή Επιχείρηση Καβάλας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας)», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3261/Β/6-12-2012.

 1. Την υπ’ αριθμόν 10/2013 απόφαση του Δ.Σ. της «Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας)» (πρακτικό 3/6-3-2013) περί έγκρισης εσωτερικού κανονισμού υπηρεσιών της επιχείρησης

8.Την υπ’ αριθμόν 11/2013 απόφαση του Δ.Σ. της «Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας)» (πρακτικό 3/6-3-2013) περί έγκρισης εσωτερικού κανονισμού προσωπικού της επιχείρησης

 1. Την υπ’ αριθμόν 22/2018 απόφαση του Δ.Σ. της «Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας)» (πρακτικό 4/7-3-2018) περί έγκρισης τροποποίησης των άρθρων 1, 2, 3, 5 και 6 του εσωτερικού κανονισμού προσωπικού της επιχείρησης και την υπ’ αριθμόν 159/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καβάλας περί εγκρίσεως της.
 2. Την υπ’ αριθμόν 23/2018 απόφαση του Δ.Σ. της «Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας)» (πρακτικό 4/7-3-2018) περί έγκρισης τροποποίησης του άρθρου 14 του εσωτερικού κανονισμού Υπηρεσιών της επιχείρησης και την υπ’ αριθμόν 160/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καβάλας περί εγκρίσεως της.
 3. Την με αριθμό 10/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας)» με την οποία αποφασίστηκε η πλήρωση της θέσης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή, ενόψει της λήξης της θητείας του μέχρι την 22/04/2022 Καλλιτεχνικού Διευθυντή.
 4. την υπ’ αριθμόν ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./65/8923/20-6-2022 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/α’), με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός Καλλιτεχνικού Διευθυντή επί θητεία ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών, στη Δημοτική Θεατρική Κοινωφελή Επιχείρηση ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας, όπως αυτή γνωστοποιήθηκε στην επιχείρηση με το υπ’ αριθμ. 42330/24-6-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
 5. Την με αριθμό 39/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας)» με την οποία εγκρίθηκε η παρούσα προκήρυξη.
 6. Το γεγονός ότι η δαπάνη της μισθοδοσίας του Καλλιτεχνικού Διευθυντή που θα προσληφθεί θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Επιχείρησης και έχει εξασφαλισθεί πίστωση η οποία έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2022 στους κωδικούς Κ.Α. 60.00.00 και του Κ.Α 60.03.00, που φέρουν την ένδειξη «ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» και «ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» αντίστοιχα και θα εγγράφονται ανάλογες πιστώσεις και στους προϋπολογισμούς και των επόμενων ετών μέχρι τη λήξη της θητείας του.
 7. Την αναγκαιότητα πρόσληψης Καλλιτεχνικού Διευθυντή για την ορθή εκτέλεση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του Δήμου Καβάλας και του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης Καλλιτεχνικού Διευθυντή κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ επί θητεία ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών.

Ο/Η ανωτέρω θα έχει το εξής αντικείμενο απασχόλησης (αρμοδιότητες) :

 1. Εισηγείται στο Δ.Σ. τον καλλιτεχνικό προγραμματισμό, το απαραίτητο καλλιτεχνικό προσωπικό και τους συνεργάτες, καθώς και όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την καλλιτεχνική δημιουργία και τα προγράμματα δράσης (εκπαιδευτικά, κοινωνικά προγράμματα κλπ.). Επίσης εισηγείται συμπαραγωγές με θέατρα του εσωτερικού και εξωτερικού καθώς και συνεργασίες με άλλα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα και λοιπούς πολιτιστικούς φορείς.
 2. Εισηγείται τον ετήσιο προϋπολογισμό όλου του θεάτρου..
 3. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας και την ευθύνη υλοποίησης του καλλιτεχνικού προγραμματισμού που έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. του Θεάτρου και υποβάλλεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 9 της ισχύουσας Προγραμματικής Σύμβασης και τις οικείες διατάξεις.
 4. Επιβλέπει και δίνει κατευθύνσεις και εντολές για την σωστή και έγκαιρη σκηνική, μουσική, σκηνογραφική, ενδυματολογική και κάθε άλλη αναγκαία προετοιμασία, δοκιμή και παράσταση κάθε παραγωγής για κάθε μια από τις οποίες εγκρίνει τις επιμέρους δαπάνες για το ανέβασμα στα πλαίσια της ευθύνης του για την τήρηση του προϋπολογισμού τους. Είναι υπεύθυνος για όλη την εντός του προϋπολογισμού του θεάτρου προετοιμασία, οργάνωση και εκτέλεση κάθε καλλιτεχνικής παραγωγής του θεάτρου, επιβλέπει την προετοιμασία των έργων που ανεβαίνουν, καθορίζει το ωράριο δοκιμών και παρακολουθεί και ελέγχει την εργασία του κάθε κατηγορίας προσωπικού που ασχολείται με το ανέβασμα των έργων και με κάθε παραγωγή γενικά του θεάτρου.
 5. Στο πλαίσιο του προϋπολογισμού και του προγραμματισμού, εισηγείται στο Δ.Σ. την πρόσληψη κατά τις ισχύουσες διατάξεις με σύμβαση ορισμένου έργου ή συμβάσεις έργου του καλλιτεχνικού προσωπικού και κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. υπογράφει τις συμβάσεις πρόσληψης και μετάκλησής του, συμφωνεί με τους όρους και τις αμοιβές της σύμβασης εργασίας κάθε μέλους του καλλιτεχνικού προσλαμβανόμενου προσωπικού και ορίζει τους καλλιτεχνικούς και μη όρους της απασχόλησής και τις αμοιβές του. Εισηγείται στο Δ.Σ. την πρόσληψη του απαιτούμενου κάθε φορά τεχνικού προσωπικού, των ειδικών συνεργατών, την μετάκληση συγκροτημάτων ή καλλιτεχνών εφόσον αυτά δεν περιλαμβάνονται στον ετήσιο προγραμματισμό και προϋπολογισμό του θεάτρου.
 6. Αποφασίζει για τις παραστάσεις και τις διανομές μετά από έγγραφη εισήγηση του σκηνοθέτη, καθώς και τις εμφανίσεις σε φεστιβάλ ή άλλες εκδηλώσεις ή περιοδείες, με την σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ετήσιο προγραμματισμό. Επίσης εισηγείται για την καλύτερη δυνατή προβολή των εκδηλώσεων του θεάτρου και για τα έξοδα που θα καταβληθούν γι’ αυτό.
 7. Προτείνει στο Δ.Σ. σχέδια εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του θεάτρου.
 8. Προτείνει την αγορά του αναγκαίου εξοπλισμού για την ικανοποιητική λειτουργία του θεάτρου και των παραστάσεών του. Κατ’ εξαίρεση για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών που σχετίζονται με τις θεατρικές παραγωγές, αποφασίζει για τις ανάλογες δαπάνες εφόσον το συνολικό ποσό δεν υπερβαίνει το 1/10 της συνολικής ετήσιας επιχορήγησης προς το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. από το ΥΠ.ΠΟ. και το Δήμο μετά από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., εφόσον προβλέπεται από την Προγραμματική Σύμβαση.
 9. Προΐσταται των διοικητικών υπηρεσιών του θεάτρου, εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία τους, επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ., των νόμων και του εσωτερικού κανονισμού, ασκεί επιπλέον αρμοδιότητες που του παραχωρεί το Δ.Σ., έχει το δικαίωμα έγκρισης λειτουργικών δαπανών στα πλαίσια του εγκεκριμένου από το Δ.Σ. ετήσιου προϋπολογισμού και γενικά έχει κάθε αρμοδιότητα που έχει σχέση με την λειτουργία των υπηρεσιών του θεάτρου. Έχει πειθαρχική εξουσία σε πρώτο βαθμό για το σύνολο του προσωπικού.
 10. Εποπτεύει τη δραματική σχολή του θεάτρου και το θεατρικό εργαστήρι, αν λειτουργούν νόμιμα, καθώς και όλων των άλλων μόνιμων δραστηριοτήτων του θεάτρου (θεατρικών σεμιναρίων, εκδόσεων, εκθέσεων, Φεστιβάλ κ.α.).
 11. Υποβάλλει κατ’ έτος και μετά την ολοκλήρωση της θεατρικής περιόδου απολογισμό του έργου στο Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. για έγκριση ο οποίος στη συνέχεια υπόκειται και στην έγκριση του Υπουργείου.
 12. 12. Τηρεί απαρεγκλίτως τα προβλεπόμενα στην εκάστοτε Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού-Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, του Δήμου Καβάλας και του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας, τη συστατική πράξη του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας και τους Εσωτερικούς Κανονισμούς του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας, καθώς και κάθε προγραμματική σύμβαση ή πρωτόκολλο συνεργασίας που συνάπτει το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας.
 13. Είναι υπεύθυνος για τα Φεστιβάλ που διοργανώνει το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας, συμμετέχει σε όλες τις πρωτοβουλίες και δράσεις του Δικτύου «Τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. της Εγνατίας Οδού» και του «Διεθνούς Δικτύου Αρχαίου Δράματος» και στις δράσεις που προβλέπονται σε όσα πρωτόκολλα συνεργασίας συνάπτει το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας και οργανώνει κάθε άλλη δράση του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας.
 14. Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής είναι υποχρεωμένος να διαμένει μόνιμα καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης στην πόλη της Καβάλας.

Α. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει :

 1. Να είναι Έλληνες πολίτες. Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση θα πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) τουλάχιστον έτος από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Εξαίρεση: Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (Ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ.1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας Γ’ Επιπέδου.

 1. Κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο του διορισμού:

α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.

β) Να μην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

γ) Να μην είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.

δ) Να μην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση.

ε) Να μην τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό και των δύο προηγουμένων.

στ) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., ή Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.1 του Ν.2527/1997 ή Ν.Π.Ι.Δ. της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου και δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

 1. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοιο κώλυμα.

 

 1. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
 2. Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας δύναται να προσληφθεί ανεξαρτήτως κατοχής τίτλου συγκεκριμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας, εξαιρουμένης της ΥΕ εκπαιδευτικής βαθμίδας. Για την θέση αυτή θα επιλεχθεί πρόσωπο εγνωσμένου κύρους προερχόμενο από το χώρο του θεάτρου, με αναγνωρισμένη προσφορά και επαγγελματική εργασία στο θέατρο, που έχει μια από τις εξής ιδιότητες: Σκηνοθέτης, Ηθοποιός, Θεατρολόγος, Θεατρικός Συγγραφέας, Κριτικός Θεάτρου, Συνθέτης ή Χορογράφος, Μεταφραστής Θεατρικών Έργων, Σκηνογράφος, Ενδυματολόγος.
 3. Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής επίσης πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία στην οργάνωση και διεύθυνση θεατρικών παραγωγών, παράλληλα δε, πρέπει να έχει αποδεδειγμένες διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες.
 4. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα προσόντα τόσο κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά το χρόνο της πρόσληψης.

 

Β. ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

 1. Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της λήξης της της προθεσμίας ενημέρωσης, όπως οι προθεσμίες αυτές ορίζονται κατωτέρω :

α. Ενημέρωση – διευκρινήσεις: Από 03/08/2022 έως 10/08/2022.

β. Υποβολή αιτήσεων: Από 11/08/2022  έως 09/09/2022.

 

 1. Η αίτηση υποβάλλεται τις εργάσιμες ώρες και ημέρες και από ώρα 9.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. στα γραφεία της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας), Καβάλα, οδός Φιλίππου αριθμός 4, Τ.Κ. 65403.
 2. Οι υποψήφιοι υποβάλουν την αίτηση, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή των υποψηφίων θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε δια συστημένης επιστολής, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει παραλαβής στην ως άνω αναγραφόμενη διεύθυνση. Στην περίπτωση αποστολής της αίτησης ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που έχει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση της/του υποψηφίας/ου.
 3. Η αίτηση κατατίθεται με συνημμένα τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία και θα αναγράφουν στην αίτηση τους:

4.1. Πλήρη  φάκελο με τις γενικές και ειδικές προτάσεις των υποψηφίων για τη λειτουργία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας και με ένα πλάνο προγραμματισμού (Δραματολόγιο κλπ.) για ολόκληρη τη διάρκεια της τριετούς θητείας, με βάση τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, τα οποία οι υποψήφιοι θα αναζητήσουν με δική τους φροντίδα.

4.2. Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

4.3. Όλα τα έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν ή δύνανται να συνεκτιμηθούν για την απόδειξη της ιδιότητας, της επιστημονικής κατάρτισης των υποψηφίων, της εξειδίκευσής τους στο αντικείμενο της απασχόλησής τους και της επαγγελματικής πείρας και επάρκειάς τους.

4.4. Ευκρινές αντίγραφο διπλής όψης του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας της/του κατόχου).

4.5. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.

4.6. Πιστοποιητικό τύπου Α’ της Στρατολογικής Υπηρεσίας για τους άνδρες υποψήφιους ή έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η νόμιμη απαλλαγή τους από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις..

4.7. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι :

α) δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.

β) δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

γ) δεν είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.

δ) δεν έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση.

ε) δεν τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό και των δύο προηγουμένων.

στ) δεν έχουν απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., ή Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.1 του Ν.2527/1997 ή Ν.Π.Ι.Δ. της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.2527/1997, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου και δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση και γενικά ότι δεν έχουν κώλυμα διορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν 3584/2007.

4.8. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι θα διαμένει μόνιμα καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης στην πόλη της Καβάλας.

4.9. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι έχουν διαβάσει την προκήρυξη και αποδέχονται τους όρους αυτής.

ΤΙΤΛΟΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ (Ν. 4250/2014 άρθ.1)

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφραση τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο διερμηνέα διορισμένο βάσει του Ν.148/1913 (ΦΕΚ Α’ 25/1914). Ειδικώς όμως μετά τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36, ν.4194/2013/ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ. Α’), μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά την 27.09.2013 γίνονται δεκτές εφόσον η/ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε. Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της ημεδαπής, εφόσον πρόκειται για: α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών – άδειες- πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Στην αίτησή τους οι υποψήφιοι πρέπει να επισυνάπτουν όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά. Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων. Οι αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα απορρίπτονται εξαρχής, καθώς η μη προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών αποτελεί ρήτρα αποκλεισμού. Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων.

 

 

Γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η θητεία του Καλλιτεχνικού Διευθυντή θα έχει διάρκεια τριών (3) ετών, όπως προβλέπεται στον οικείο Εσωτερικό Κανονισμό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας και στην ισχύουσα προγραμματική σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του Δήμου Καβάλας και του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας.

Δ. ΑΜΟΙΒΗ

Ο Καλλιτεχνικός διευθυντής θα αμείβεται και θα ασφαλίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και είναι υποχρεωμένος να διαμένει μόνιμα καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης στην πόλη της Καβάλας

Ε. ΕΠΙΛΟΓΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η επιλογή του Καλλιτεχνικού Διευθυντή γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ια’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, του άρθρου 255 του ν. 3463/2006 και του άρθρου 30 του ν. 4479/2017 και τον εσωτερικό κανονισμό της ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας. Για την πρόσληψη του Διευθυντή απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού αρμόδιου για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού.

Μετά την έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας, ο/η επιτυχών/ούσα υποψήφιος/α ειδοποιείται με συστημένη επιστολή να παρουσιαστεί σε ορισμένο χρονικό διάστημα και να υπογράψει τη σύμβαση πρόσληψης. Εάν ο/η επιτυχών/ούσα υποψήφιος/α δεν παρουσιαστεί στον καθορισμένο χρόνο θεωρείται ως μη αποδεχόμενος/η τη θέση και το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί στην επιλογή άλλου προσώπου από τους υποψηφίους της ίδιας προκήρυξης ή προβαίνει σε νέα προκήρυξη κατά την κρίση του.

Πριν την υπογραφή της σύμβασης αυτός ή αυτή που θα επιλεγεί πρέπει να λάβει γνώση των κανονισμών της επιχείρησης και να βεβαιώσει ενυπόγραφα την αποδοχή τους.

Με απόφαση του Δ.Σ. ο διορισμός του Καλλιτεχνικού Διευθυντή μπορεί να ανακαλείται πριν τη λήξη της θητείας του είτε σε περίπτωση που ο ετήσιος απολογισμός του έργου του καταψηφισθεί ομόφωνα και πλήρως αιτιολογημένα από το Δ.Σ. είτε για άλλο ιδιαζόντως σοβαρό λόγο.

ΣΤ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται στην «Διαύγεια», στην ιστοσελίδα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας (http://www.dipethekavalas.gr), στον χώρο ανακοινώσεων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας, ενώ περίληψή της θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα της Καβάλας, καθώς και σε μια ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Επίσης η προκήρυξη, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, γνωστοποιείται στο Υπουργείο Πολιτισμού Αθλητισμού-Αθλητισμού και κοινοποιείται στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, την Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων και την Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών προς πληροφόρηση των μελών τους.

Skip to content