ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔHMOTIKΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

KABAΛAΣ (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ)

ΦΙΛΙΠΠΟΥ 4, Τ.Κ.652 01–ΤΗΛ. 2510/220876-7, FAX 220878 e-mail: thkavala@otenet.gr

Καβάλα 15/07/2020

Αριθμ. Πρωτ.: 206

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SECURITY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.000,00 € συμπεριλ. Φ.Π.Α. 24%

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας, έχοντας υπ΄ όψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
 2. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 (Κ.Α. 64-98-12)
 3. Την με αριθμό 38/2020 απόφαση Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ, περί εγκρίσεως του Οικονομικού Προϋπολογισμού του 63ου Φεστιβάλ Φιλίππων, με απ’ ευθείας ανάθεση.
 4. Την με αριθμό πρωτ. Α.Α.Υ. 89/9-7-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες ασφάλειας security για τις ανάγκες της ομαλής διεξαγωγής των παραστάσεων και την διατήρηση των κανόνων ασφαλείας εντός του Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα:

 • 25 & 26 Ιουλίου (Αντιγόνη), 19:45-23:45 (4 ώρες), 6 άτομα
 • 1 Αυγούστου (συναυλία Ξαρχάκου), 19:30 – 23:30 (4 ώρες), 6 άτομα
 • 24 Αυγούστου (Οιδίπους), 19:30 – 23:30 (4 ώρες), 6 άτομα
 • 26 Αυγούστου (Πέρσες), 19:30 – 23:30 (4 ώρες), 6 άτομα
 • 29 Αυγούστου (Όρνιθες), 19:30 – 23:30 (4 ώρες), 6 άτομα
 • 30 Αυγούστου (Ρουγγέρη), 19:30 – 23:30 (4 ώρες), 6 άτομα
 • 31 Αυγούστου (συναυλία Ιωαννίδη), 19:30 – 23:30 (4 ώρες), 6 άτομα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα περιλαμβάνεται: προσφορά με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης όπου θα αποδέχεται την παροχή υπηρεσιών όπως περιγράφονται στην παρούσα, φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα, πιστοποιητικό ποινικού μητρώου και πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο και σε ξεχωριστό φάκελο την οικονομική τους προσφορά, στα γραφεία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας, οδός Φιλίππου 4, Τ.Κ. 65403 Καβάλα, μέχρι την Δευτέρα 20/7/2020 και ώρα 10:00π.μ.

 

Ο Πρόεδρος

του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας

 

Σωκράτης Μποζούδης

Leave a comment

Skip to content